ما برآنیم که به یاری همکاران و مدیران به مرجعی برای تصمیم گیری سازمان تبدیل شویم که با تیمی پژوهشی تحلیلگر، مجرب و متعهد به آرمان ها، سازمان پیشتاز در ایجاد یا شناخت و بکارگیری نوآوری ها و خلق ارزش در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری بین المللی مجموعه شناخته شود.

مقدمه

هلدینگ اریکا شامل مهندسین مشاور ،کارخانه ،تولیدی و پیمانکاری ،متشکل از مجموعه های مهندسین مشاورآمایش منطقه ای فلات (مهندسین مشاور شهر سازی وبرنامه ریزی شهری)،شرکت ماندگار سازه داتیس (مهندسین مشاور حقوقی طراحی ،نظارت و اجراء سازمان نظام مهندسی استان تهران)،مهندسین مشاور طرح و تزیین بنا (مهندسین مشاور معماری و شهر سازی) ،اریکا(تولیدکننده ،مجری و نماینده ی پوشش های نوین ساختمان) و کارخانه سپید فام وارنا (پلی روف) تولید کننده ی پوشش های یو پی وی سی فعالیت می نمایند.

. اهم موضوعات فعالیت گروه به طور خلاصه عبارت است از: سیاست گذاری و مدیریت بر شرکت های تابعه با رویکرد فوق الذکر، مدیریت طرح و سرمایه گذاری، تأسیس شرکت های جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و

خارجی و برنامه ریزی انجام فروش محصولات می باشد.

مأموریت

 • ارائه انواع خدمات،تولیدی سقف های (upvc)تولید واجراء پوشش های نوین ساختمانی و مشاوره فنی و مهندسی در زمینه های معماری، شهرسازی، عمران، سازه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و گزارشهای توجیهی فنی و اقتصادی با توجه به آخرین دستاوردهای علمی ایران و جهان
 • تعامل زنده و پویا با مراکز و مجامع فنی-حرفه ای داخلی و جهانی، به منظور گسترش و ارتقاء دانش و تخصص در عرصه های معماری، شهرسازی، عمران و آبادانی و کاربردی کردن آن در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی کشور
 • توسعه کمی و کیفی سطح خدمات فنی و مهندسی تا سطحی که قابل رقابت با خدمات فنی مهندسی ارائه شده در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و قابلیت ارائه این خدمات برای خارج از کشور نیز میسر شود

چشم انداز

 • ما برآنیم که به یاری همکاران و مدیران به مرجعی برای تصمیم گیری سازمان تبدیل شویم که با تیمی پژوهشی تحلیلگر، مجرب و متعهد به آرمان ها، سازمان پیشتاز در ایجاد یا شناخت و بکارگیری نوآوری ها و خلق ارزش در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری بین المللی مجموعه شناخته شود.

این هلدینگ با برخورداری از سازمانی منسجم و منعطف و با ساختاری هماهنگ و موزون از نیروی انسانی هوشمند و مؤلف حرفه، راز و رمز حضور و ماندگاری مفید و مؤثر خود را در ارائه خدمات با کیفیت ممتاز علمی و کاربرید در عرصه مشاوره های فنی و مهندسی در راستای توسعه همه جانبه کشور تعیین و تبیین کرده است.

  1. ارزشها

   • پایداری ارتباط تنگاتنگ دائمی با مجامع حرفه ای و پایش بی پایان مدیریت دانایی به منظور حفظ ارتقاء دانش حرفه ای در سازمان ؛
   • بهره گیری از نیروی انسانی هوشمند و مؤلف که ذات و جوهره ی کار را با کار گروهی و خرد جمعی تعریف کرده است؛
   • پاسداری از روح تحقیق و ارج گذاری به دستاوردهای با ارزش شناخت مادی و ملموس مقوله های کار و حرفه از طریق پیوند "تنگاتنگ و بی وقفه"، "زنده و پویا" و "مؤلف و خلاق" با محیط موضوع پروژه ها؛
   • نیروی انسانی مهندسی مجرب شاغل در سازمان به عنوان رکن اصلی این مهندسین مشاور مطرح بوده و در حفظ و پویایی دانش زیرمجموعه اهتمام باید داشت؛
   • تعامل زنده و پویا با کارفرمایان به منظور شناخت دقیق ابعاد، عمق و دامنه موضوع پروژه ها و فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای مناسب و کارآمد درک و فهم متقابل از آن ها؛
   • بهنگام و بروز نگهداشتن ارتباطات کارفرمایی به منظور مبادله و مفاهمه آخرین دستاوردها و نتایج پیشبرد طرح ها و پروژه ها؛
   • کوشش بی وقفه در ارتقاء حس مسئولیت و درک تعهدات اجتماعی در رویارویی با کار و حرفه که در این مهندسین مشاور به صورت فرهنگ سازمانی نهادینه شده است؛
   • هم سویی و همراهی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی جهانی و بکارگیری ابزار، ملزومات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری هم سطح و هم تراز حرفه و تخصص در سطح منطقه و جهان؛
   • نگاهی جامع و فراگیر به ضرورت ها و مأموریت های پروژه های عمرانی دولتی، غیردولتی و هدایت جدی مطالعات به سمت تحقق اهدافی که نیازهای عاجل و بنیادین بهره وران را به سهولت و روانی برآورده می کند؛
   • رویکرد جامع و فراگیر به پدیده مشارکت، شناخت دقیق ابعاد، دامنه و عمق آن در طرح های توسعه و عمران و تلاش در بکارگیری کاربردی و عملی این پدیده در پیشبرد و تحقق فرآیند طرح ها و پروژه ها؛
   • توسعه پایدار و اهمیت ویژه نقش و جایگاه آن در برقراری انسجام و کارآمدی فی مابین انسان، محیط و فعالیت به منزله مقوله ای بنیادین و به صورتی کاربردی و عملی در سرلوحه تمامی پروژه های توسعه و عمران این مهندسین مشاور قرار دارد.